Site Loader
ул. „Славееви гори“ 47A, 4004 ж.к. Христо Ботев - Юг, Пловдив
Регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от 01. 01. 2018 г. ще се извършва не в Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), а в Агенцията по вписванията, където се създава регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
 
Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на ЮЛНЦ при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация пред Агенция по вписванията – регистър за ЮЛНЦ в срок до 31. 12. 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.
 
Пререгистрацията се извършва като се вписват ЮЛНЦ, регистрирани пред окръжните съдилища, в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Пререгистрацията се извършва като се подава заявление за вписване на съответните обстоятелства. Към заявлението се прилагат удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд по регистрацията на ЮЛ, като в това актуално състояние се вписва кода по БУЛСТАТ. Към заявлението се представя и заверен от съда по регистрацията или от съответния законен представител актуален учредителен акт или устав
 
Пререгистрацията може да се извърши и въз основа на акт на съдебен или на друг държавен орган или на частен съдебен изпълнител или въз основа на заявление на заинтересовани лица, когато са оправомощени да искат вписване, заличаване, или обявяване в регистъра. В този случай Агенция по вписванията изисква от окръжния съд по регистрацията удостоверение за актуално състояние и препис от учредителния акт или от устава.
 
При пререгистрация ЮЛНЦ се вписва в Агенция по вписванията с досегашното си наименование.
 
Заедно със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и:
– заявление за вписване на ново обстоятелство или
– заличаване.
За вписване на ново обстоятелство се дължи такса.

 

Post Author: Maria Valcheva