Site Loader
ул. „Славееви гори“ 47A, 4004 ж.к. Христо Ботев - Юг, Пловдив

В чл. 31 ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. е посочено „Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.“  Тук ФУ е фискално устройство, ИАСУТД е интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. С тази разпоредба отпада издаването на сторно касова бележка от кочан. Вече се издават само от ФУ или ИАСУТД.

Уточняват се реквизитите, които трябва да съдържа сторно документът:

  • когато се издава от ФУ съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията.
  • когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията.
  • когато се използва софтуер за управление на продажбите, в сторно документа се отразява и уникалният номер.

Нов момент в разпоредбата е, че сторно операция се осъществява, само ако има необходимата касова наличност. Изключение се допуска само при грешка на оператора.

Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката.

Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума.

Когато възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други заместващи парите платежни средства, се извършвасторно операция, след което се отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства.

Уточнява се кога се извършва сторно операцията при операторска грешка.

Според причината за сторно операцията се уточнява времето, в което може да се извърши.

При извършена контролна покупка от орган на НАП лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът може да бъде използван за продажба.

При издадена фискална касова бележка лицето извършва сторно операция по посочения ред.

Post Author: Maria Valcheva