Site Loader
ул. „Славееви гори“ 47A, 4004 ж.к. Христо Ботев - Юг, Пловдив

От съвсем скоро, с ПИК и с КЕП, клиентите на НАП могат да ползват осем нови услуги:

  1. Подаване на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“.
  2. Подаване на „Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани“.
  3. Подаване на „Справка за декларирани, изчислени и внесени задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за година“,
  4. Подаване на „Уведомление по чл. 77 от ДОПК“
  5. Подаване на „Уведомление по чл. 77а от ДОПК“
  6. Подаване на „Уведомление по чл. 78 от ДОПК“
  7. Подаване на „Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК“
  8. Подаване на „Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“.

Post Author: Maria Valcheva